Why is it very important to know who Elias Arkanghel is?

 

MGA MAHALAGANG KATANUNGAN : SI ELIAS ARKANGHEL PO BA AY ISINUGO NG DIYOS?

Si Elias Arkanghel po ba ay tunay na isinugo ng Diyos?
Narito na ba ang ikatlong Elias ?

— Siyasatin at suriin po nating maigi ang panahon, lugar, kalagayan at higit sa lahat, ang hula o “prophecies”

Narito po ang sabi ng Panginoong Diyos nasa 3 libong taon na ang nakaraan;
(Malachi 4:5, Good News Translation)
But before the great and terrible day of the LORD comes,
I will send you the prophet Elijah.

Narito po ang sabi ng Panginoong Jesukristo nasa 2 libong taon na ang nakaraan;
(Matthew 17:10-11, Jubilee Bible)Then his disciples asked him, saying,
Why then do the scribes say that Elijah (Elias inTagalog) must come first?
And Jesus answered and said unto them,
Elijah truly shall come first and restore all things.

— Sinabi po ng Panginoong Diyos at Panginoong Jesukristo na si Elias ay darating bago dumating ang kakila-kilabot na araw ng wakas.

Ano ang kalagayan ng Iglesia kung kailan darating ang Kapatid na Elias Arkanghel?

Narito po ang sabi ng Kapatid na Erano G. Manalo noong 1996;
“ Sa panahon malapit na malapit ng maghukom,
darating ang matinding pag-uusig hindi sa labas
kundi sa loob ng Iglesia. MAYAYANIG ANG INYONG
PANANAMPALATAYA. Dito tayo tinuturuan ng Ama
na manghawak sa Kanya. UUMANG ANG PAGTALIKOD
pero dahil ang Iglesia ay matatag, ang mga kapatid
ay mulat sa tamang aral, hindi pagtatagumpayan ng masama.”

— Ang mahal na Iglesia ni Cristo ay nasa kalagayan ng matinding pag-uusig ngayon kung saan ang pananampalataya ay kasalukuyang nayayanig.

Bakit inuusig ang Iglesia at ang pag-uusig ay nanggagaling sa loob at hindi sa labas?
Ano ang mangyayari bago dumating ang Panginoong Jesukristo?

2 Thessalonians 2 New International Version (NIV)
Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter—asserting that the day of the Lord has already come. 3 Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness[a] is revealed, the man doomed to destruction. 4 He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God.

— Magkakaroon po ng pag-aalsa at may lilitaw na masamang tao. Siya ay mauupo sa templo ng Diyos at maghahari-harian. Itataas niya ang kanyang sarili at magpapakilala na siya ay Diyos. Lilinlangin niya ang mga kapatid. Ngunit ang pagkukunwari niya ay malalahad. Ito po ang kasalukuyang nangyayari sa mahal na Iglesia. Ito ay itinakda at pinahintulutan ng Panginoong Diyos upang matupad ang kanyang mga loobin.

Ano ang karapatan ni Elias Arkanghel?
Dapat ba natin siyang paniwalaan at sundin?
May karapatan ba siya na mangaral at magturo?

Exodus 23:20-22 New International Version (NIV)
God’s Angel to Prepare the Way
20 “See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. 21 Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him. 22 If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you.

— Ang karapatan po ni Elias Arkanghel ay nanggaling sa Diyos. Siya ay dapat pakinggan at sundin at ang sinumang hindi makikinig sa kanya ay parurusahan.

https://iglesianicristoneverkeepsilent.wordpress.com/2015/12/28/repost-mahalagang-katanungan-sino-si-elias-arkanghel/

 

2 thoughts on “Why is it very important to know who Elias Arkanghel is?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s