MAHALAGA ANG PAGSUSUGO SA NAKARAAN AT GANOON DIN SA KASALUKUYAN

 

ANG PANGAKO NG DIYOS SA ISINUGO SA KASALUKUYAN NA TINAWAG NA HINIRANG NA MAGSASA-AYOS SA KANYANG BAYAN AT ANG PAGKAKALOOB NG BANAL NA ESPIRITU. SIYA AY INAALALAYAN AT KINALULUGDAN NG DAKILANG AMANG BANAL…

 

 

ISAIAS 42  :  1  (ABAB) 1  Narito ang aking lingkod na aking  inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko ang aking Espiritu sa kanya; siya’y maglalapat ng katarungan sa mga bansa.  4  Siya’y hindi manlulupaypay o madudurog man, hanggang sa maitatag niya sa lupa ang katarungan; at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan.  6  Ako ang PANGINOON, tinawag ko kayo sa pamamagitan ng kamay, at kayo’y  iniingatan, at ibinigay kita  sa bayan bilang tipan isang liwanag sa mga bayan, upang imulat ang mga bulag na mata, upang ilabas ang mga bilanggo sa bilangguan, at silang nakaupo sa kadiliman mula sa bilangguan.  8 Ako ang PANGINOON, iyon ang aking PANGALAN; hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan.  9   Narito ang mga dating bagay ay lumipas na, at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko; bago sila lumitaw ay sinabi ko sa inyo ang tungkol sa kanila.

(SUBAYBAYAN ANG IKATLONG BAHAGI..)

https://iglesianicristohinirang.wordpress.com/2016/03/31/isaias-41-sa-nakaraan-isaias-42-sa-kasalukuyan-mahalaga-ang-pagsusugong-kinikilala-ng-nagsugo-ikalawang-bahagi/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s