KAHABAG-HABAG ANG TAONG MAGKAKANULO SA KANYA! MABUTI PA SA TAONG IYON ANG HINDI SIYA IPINANGANAK!

Hindi niyo paniniwalaan subalit ito ang katotohanan … Ako ito na hindi ako sapagkat ang diwang napapaloob sa akin ang diwa ng ating PANGINOON DIYOS sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Bahagi ako ng Kanyang Katawan dahil ako ay lihitimong IGLESIA NI CRISTO. Nakatakdang muling ipagkanulo ang Anak ng Tao ang nagmamay-ari ng Katawan kung saan ako ngayon kabilang.

Isaias 49:1-6 1 Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran. 2 Mga salita ko’y ginawa niyang singtalim ng espada, siya ang sa aki’y laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. 3 Sinabi niya sa akin, “Israel, ikaw ay lingkod ko; sa pamamagitan mo ako’y pupurihin ng mga tao.”4 Ngunit ang sagot ko, “Ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas.” Gayunma’y ipinapaubaya ko kay Yahweh ang aking kalagayan, na ako’y kanyang gagantimpalaan sa aking nakayanan. 5Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ni Yahweh; pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang bayang Israel na nagkawatak-watak. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan, sa kanya nagbubuhat ang aking kalakasan. 6 Sinabi sa akin ni Yahweh: “Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas.”  

Nakatakdang muling maipagkanulo ang Panginoong Jesu-Cristo ang Kanyang Banal na Katawan ito ang Kanyang Iglesia kung saan ako nabibilang na Kanyang Hinirang. Naganap ang pagtanggap ng Banal na Hapunan, halos katatapos lang isang linggo pa lang ang lumilipas nang maisagawa ng kahuli-hulihang Lokal na tumanggap ng Banal na Hapunan.  Kaya kung paano ang panahong naipagkanulo ang Panginoong Jesu-Cristo ay gayun din muling maipagkakanulo Siya na magmumula rin ang magkakanulo sa hanay ng kapatid na tumanggap din ng Banal na Hapunan.

MATEO 26: 23,24 BMBB 23 Sumagot si Jesus, “Ang kasabay kong sumawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. 24 Mamamatay ang Anak ng Tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya! Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak!”

 Ngunit ang pahayag ng Panginoong Jesu-Cristo  … KAHABAG-HABAG ANG TAONG MAGKAKANULO SA KANYA! MABUTI PA SA TAONG IYON ANG HINDI SIYA IPINANGANAK! … Ngunit ako na si Elias Arkanghel hinihiling sa DAKILANG AMANG BANAL at sa ating mahal na Panginoong Jesu-Cristo ang kapatid na pinatutungkulan na natuksong maipagkanulo ang Banal na Gawaing ito ay patawarin NIYO po siya sapagkat alam man niya ang kanyang ginagawa ngunit hindi ang  IYONG Lihim na Panukala. Ituring NIYO na lang pong kakulangan ng kaalaman niya sa mga Katotohanang hindi naabot ng Kanyang kaisipan. Ipinauubaya ko na po SAYO DAKILANG AMANG BANAL ang kapalarang kong itinakda MO. Mangyari ang ibig MO, hindi ang ibig ko at ang ibig ng iba!  

https://iglesianicristohinirang.wordpress.com/2016/04/12/isaias-49-1-26-ang-kasulatang-ito-habang-inyong-binabasa-ay-naganap-ngayon-elias-arkanghel/

PAGPALAIN AT PATAWARIN PO NG DAKILANG AMANG BANAL AT PANGINOONG JESU-CRISTO ANG KAY KAPATID NA ELIAS ARKANGHEL AY MAGKANULO.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s