Sa Banal na kasulatan mahalaga ang salitang paglalakbay!

SA DAKONG BANAL NA PAROROONAN …

ISAIAS 35:8 NPV    8 At magkakaroon doon na isang lansangan, na tatawaging Daan ng Kabanalan. Ang marumi ay hindi maglalakbay roon; ito ay para lamang sa mga lumalakad sa nasabing Daan; ang mga masasama’t mangmang ay di maglalakad doon.

MGA PANGAKO AT TAGUBILIN NG PANGINOONG DIYOS … PAHALAGAHAN …

EXODO 23 : 20-22 BMBB 20 “Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. 21 Papakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya’y sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa kanya. 22 Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway.                                                                                                                                                                        Amen       –    Elias Arkanghel

 

https://iglesianicristohinirang.wordpress.com/2016/05/18/paglalakbay-ng-mga-hinirang-malapit-na-ang-takdang-kaganapan-patungo-sa-dakong-banal/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s