ANG TINIG NG ARKANGHEL NG PANGINOON MAY DALA NG MABUTING BALITA

“KUNG BAKIT ANG PAGPAPALANG MATERYAL AY HINDI PA IPINAGKAKALOOB? SINO ANG PHARAON O NAGIGING MGA HADLANG? MAY MAHALAGANG BILIN BA NA DAPAT MASUNOD KUNG IBIG NA NG SINUMAN ANG PAGTATAGUMPAY? KUNG IPAGKAKALOOB NA NG ATING PANGINOON NAKAHANDA NA BA KAYONG LAHAT NA SUMUNOD? TINATAWAGAN NG PANSIN ANG LAHAT NG KINAUUKULAN SA PAMBUONG DAIGDIG NA PANAWAGAN, AKO ANG TINIG NG ARKANGHEL NG PANGINOON MAY DALA NG MABUTING BALITA TAGLAY ANG PAGPAPALANG ESPIRITUAL PAKINGGAN NINYO AKO BAGO DUMATING ANG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO NA SIYANG MARAPAT TUMANGGAP NG PAPURI AT PARANGAL NA NGAYON AY INIHAHAYAG KO SA INYO PARA SA GANAP NA KAPURIHAN AT KALUWALHATIAN NG DAKILANG PANGINOONG DIYOS NA PINAGMULAN NG LAHAT NG YAMAN NA SA INYO’Y INIHABILIN LAMANG”

I Tesalonica 4:  16-18 NPV 16 Sapagkat ang Panginoon ay bababa mula sa langit na kasabay ng malakas na utos, may tinig ng arkanghel, at may tunog ng trompeta ng Dios, ang lahat ng namatay kay Cristo ang unang bubuhayin.17 Pagkatapos nito, tayong mga buhay pa ay titipunin sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Sa gayon, makakapiling tayo ng Panginoon magpakailanman. 18 Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga salitang ito.

At kapag naisaayos na ang lahat ng ito ay matatapos na rin ang paghihirap ng Bayan ng PANGINOONG DIYOS at magaganap na ang mga pangitain at ang kaugnay sa ikatlong taon at kalahati na paggagayak at paghahanda ng babae (Iglesia) patungo sa Ilang.    –  Elias Arkanghel

https://iglesianicristohinirang.wordpress.com/2016/06/15/kung-bakit-ang-pagpapalang-materyal-ay-hindi-pa-ipinagkakaloob-sino-ang-pharaon-o-nagiging-mga-hadlang-may-mahalagang-bilin-ba-na-dapat-masunod-kung-ibig-na-ng-sinuman-ang-pagtatagumpay-kung-ipag/

Magkabilang Pampang ng Ilog 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s